Điều khoản xử dụng

ĐIỀU 1: TỔNG QUAN

- Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này (“Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là Công ty CP TT&CN HT Việt Nam (Gọi tắt là HT Việt Nam) và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Quý khách sử dụng website này. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng website cũng như các sản phẩm và dịch vụ được mua hay sử dụng thông qua website này, và bổ sung cho (không thay thế cho) bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể.

- Cho dù Quý khách chỉ đơn giản là duyệt hay sử dụng website này hay mua các Dịch vụ, việc sử dụng website này và việc chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Quý khách đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này cũng như các chính sách và các thỏa thuận về sản phẩm được áp dụng kèm theo được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.

- Những đơn hàng đăng ký online sau khi HT Việt Nam nhận chuyển khoản và tiến hành khởi tạo dịch vụ, khách hàng cần phải bổ sung hợp đồng trong vòng 3 ngày kể từ ngày dịch vụ được khởi tạo. Nếu khách hàng không bổ sung hợp đồng thì HT Việt Nam có quyền tạm khóa dịch vụ cho đến khi khách hàng bổ sung đầy đủ hợp đồng theo quy định hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

- Việc Quý khách sử dụng website này hay các Dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi trên đã được thực hiện đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối. Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng website này hay các Dịch vụ trên website này.

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- "HT Việt Nam", "Chúng tôi", "Bên B": Là Công ty CP TT&CN HT Việt Nam

- "Bạn", "Quý khách", "Khách hàng", "Người sử dụng", "Bên A": Là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các dịch vụ trên website này.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG (Bên A)

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Thuê chỗ đặt server (Co-Location):

- Bên A có quyền vận hành quản lý và có trách nhiệm sao lưu, phục hồi dữ liệu server, bảo trì, xử lý sự cố phần cứng. Chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên máy chủ, đảm bảo các thông tin này không trái với những quy định của pháp luật.

- Tuân thủ và chịu trách nhiệm theo các quy định của Nhà nước và quốc tế về sử dụng dịch vụ Internet, bí mật quốc gia, an ninh, văn hoá, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền hệ điều hành, phần mềm cài đặt trên máy chủ (nếu có).

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Thuê Server Riêng (Dedicated) hoặc Thuê Server Ảo (VPS):

- Bên A có quyền vận hành quản lý và có trách nhiệm sao lưu, phục hồi dữ liệu server. Chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên máy chủ, đảm bảo các thông tin này không trái với những quy định của pháp luật.

- Tuân thủ và chịu trách nhiệm theo các quy định của Nhà nước và quốc tế về sử dụng dịch vụ Internet, bí mật quốc gia, an ninh, văn hoá, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền hệ điều hành, phần mềm cài đặt trên máy chủ (nếu có).

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Lưu Trữ Website (Web Hosting):

- Bên A có quyền quản lý và chịu trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống và thông tin ra vào dịch vụ đăng ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng dịch vụ này.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký Tên miền (Domain):

- Bên A có trách nhiệm kiểm tra và chắc chắn rằng tên miền đã được đăng ký hoặc gia hạn trên INTERNIC (đối với domain quốc tế) hoặc VNNIC (đối với domain .VN) sau khi đăng ký hoặc gia hạn tên miền.

- Có trách nhiệm nộp bản khai đăng ký tên miền .VN cho Bên B theo quy định của VNNIC, tuân thủ các Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông nếu Bên A có đăng ký tên miền .VN.

- Có trách nhiệm khai báo thông tin tên miền quốc tế trên trang web www.thongbaotenmien.vn nếu Bên A có đăng ký tên miền quốc tế.

- Bên A có trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống quản trị tên miền và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng tên miền.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Locking Domain .VN:

- Bên A chuyển toàn bộ tên miền đăng ký dịch vụ này về Bên B quản lý và thay đổi Name server của các tên miền này sang sử dụng Name server do Bên B cung cấp.

- Bên A không được chuyển tên miền sang nhà đăng ký khác khi chưa hết hạn hợp đồng.

- Cung cấp thông tin người có quyền quyết định đối với các tên miền này theo Phụ lục 1 đính kèm hợp đồng này theo thông tin trên bản khai tên miền.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HT VIỆT NAM (Bên B)

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Thuê chỗ đặt server (Co-Location):

- Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào liên quan đến dịch vụ Bên B cung cấp cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm và bồi thường nào về sự mất mát dữ liệuhay hư hỏng thiết bị của Bên A.

- Bên B không chịu trách nhiệm về bản quyền hệ điều hành và phần mềm trái phép mà Bên A sử dụng trên server.

- Khi Bên A có văn bản chính thức chấm dứt Hợp đồng và hoàn thành việc chi trả các khoản phí phát sinh, Bên B sẽ gửi trả cho Bên A máy chủ hoặc các thiết bị của Bên A đặt tại phòng máy của Bên B.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Thuê Server Riêng (Dedicated) hoặc Thuê Server Ảo (VPS):

- Bên B sẽ thay thế phần cứng miễn phí trong suốt thời gian sử dụng nếu phần cứng Bên B có lỗi trong vòng 48h.

- Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào liên quan đến dịch vụ Bên B cung cấp cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm và bồi thường nào về sự mất mát dữ liệu của Bên A.

- Bên B không chịu trách nhiệm về bản quyền hệ điều hành và phần mềm trái phép mà Bên A sử dụng trên server.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Lưu Trữ Website hoặc Email Server(Website/Email Hosting) :

- Bên B cung cấp cho Bên A các thông tin tài khoản (username, password) của web hosting sau khi Bên A đăng ký.

- Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào liên quan đến dịch vụ Bên B cung cấp cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm và bồi thường nào về sự mất mát dữ liệu của Bên A.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký phần mềm, dịch vụ License:

- Bên B được toàn quyền thay đổi chính sách về phần mềm, license (nếu có) khi phía nhà cung cấp có sự thay đổi.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký Tên miền (Domain):

- Bên B cung cấp cho Bên A các thông tin tài khoản (username, password) của tên miền sau khi Bên A đăng ký.

- Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền Việt Nam của hợp đồng này, Bên B sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế của hợp đồng này, Bên B sẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN). Bên B không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

- Trong thời gian ký hợp đồng và tiến hành thanh toán nếu tên miền bị chủ thể khác đăng ký thì Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Trường hợp tên miền đã bị đăng ký bởi một chủ sở hữu khác không phải Bên A, hoặc không gia hạn được, Bên B có trách nhiệm hoàn lại chi phí đăng ký hoặc phí gia hạn tên miền cho Bên A.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Locking Domain .VN:

- Bên B sẽ đăng ký dịch vụ này với VNNIC. Tên miền Bên A sau khi đăng ký bảo vệ, trạng thái sẽ được thể hiện khi whois là:
Status:
clientDeleteProhibited,
clientTransferProhibited,
clientUpdateProhibited,
serverDeleteProhibited,
serverTransferProhibited,
serverUpdateProhibited

- Bên B cung cấp giấy chứng nhận tên miền và hóa đơn cho Bên A theo đúng nội dung đã thỏa thuận tại Điều 1 của hợp đồng này.

ĐIỀU 5: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÊN MIỀN
5.1 Tên miền là tài nguyên đặc biệt, được cấp cho chủ thể nào đăng ký trước. HT Việt Nam cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho khách hàng trong phạm vi tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian đăng ký và hoàn thành việc đăng ký tên miền, được sự chấp thuận cấp phép sử dụng của cơ quan quản lý tên miền.

5.2 Trường hợp tên miền không đăng ký được do thuộc sở hữu của cá nhân, đơn vị khác hoặc tên miền Premium. HT Việt Nam sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho Quý khách..

5.3 Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ đăng ký tên miền không được hoàn lại phí khi đã thực hiện việc đăng ký, đã gia hạn hoặc Quý khách đơn phương chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

5.4 Khi đã hoàn tất đăng ký, Quý khách không thể chỉnh: (a) sửa tên của tên miền, (b) tên của chủ thể đối với tên miền .VN trừ những trường hợp cụ thể do VNNIC quy định.

5.5 Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ bị hủy và được cấp phát cho các chủ thể khác. HT Việt Nam không còn quyền quản lý và trách nhiệm với chủ thể của tên miền không tiếp tục gia hạn sử dụng.

5.6 Quý khách phải chủ động theo dõi thời hạn tên miền và thực hiện việc gia hạn trước khi tên miền hết hạn. HT Việt Nam không chịu trách nhiệm về việc ngưng trệ hoặc mất tên miền vì lý do chủ thể không thanh toán phí gia hạn hoặc thanh toán phí chậm trễ.

5.7 Quý khách là chủ thể sở hữu tên miền phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tên miền của mình. HT Việt Nam không chịu mọi trách nhiệm khi Quý khách sử dụng tên miền tham gia vào các hoạt động vị phạm pháp luật.

5.8Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền .VN, chúng tôi sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế , chúng tôi sẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN).

5.9 Chủ thể tên miền phải tuân thủ theo các quy định của Registrar, Registries, VNNIC và ICANN.

5.10 Giấy chứng nhận đăng ký tên miền không có giá trị pháp lý trong việc xác định chủ sở hữu tên miền khi xảy ra tranh chấp.

ĐIỀU 6: QUY DỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG WEB HOSTING, SERVER
6.1. Chúng tôi (HT Việt Nam) không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ bất kỳ ai gửi đến server và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên server.

6.2. Người sử dụng có quyền quản lý và trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản dữ liệu trên server.

6.3. Người sử dụng có quyền quản lý và phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo với chúng tôi trong việc sử dụng Website hay Server của mình vào những mục đích hợp pháp. Đặc biệt trong những trường hợp sau:

6.3.1. Không dùng máy chủ hay dịch vụ lưu trữ vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam và Quốc tế , đặc biệt về vấn đề bản quyền hệ điều hành, phần mềm, ca khúc... Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên máy chủ hay dịch vụ lưu trữ của mình.

6.3.2. Người sử dụng không được gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho:
a. Bất kì loại dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, thông tin trộm cắp... hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
b. Bất kì loại dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.

6.3.3. Người sử dụng không được gửi các hình thức bulk email, spam email mang mục đích phá hoại từ server hay mạng của chúng tôi và không được khuyến khích một site nào đó được đặt trên server sử dụng bulk email, spam mail.

6.3.4. Người sử dụng không được sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn máy chủ, gây cạn kiệt tài nguyên, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ của máy chủ. Hoặc sử dụng tài nguyên vượt quá mức tài nguyên cho phép của gói dịch vụ, do chúng tôi quy định.

6.4. Người sử dụng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của bạn và lập tức thông báo cho chúng tôi khi bạn phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

6.5. Người sử dụng tuân thủ các thủ tục mà chúng tôi đưa ra và sẽ không được dùng hosting và server vào những mục đích có thể gây ảnh hưởng đến các khách hàng khác của chúng tôi.

6.6. Bất kì việc truy cập đến những mạng khác được liên kết với mạng chúng tôi đều phải tuân theo các luật tương ứng của các mạng đó.

6.7. Trong khi chúng tôi dùng các biện pháp có thể và nỗ lực nhằm bảo đảm sự toàn vẹn dữ liệu và an toàn cho server, chúng tôi không đảm bảo trong trường hợp server bị phá hoại từ những người dùng bất hợp pháp hay các hacker cũng như lỗi phần cứng do nhà sản xuất và cũng không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp mất mát dữ liệu.

6.8Dung lượng Cơ sở dữ liệu (Database) tối đa bằng dung lượng Web Hosting và không vượt quá 10GB.

6.9 Nếu người dùng ngừng sử dụng dịch vụ, HT Việt Nam có trách nhiệm tiến hành xóa dữ liệu của người dùng lưu trữ trên server của HT Việt Nam để tránh rò rỉ thông tin của người dùng.

ĐIỀU 7: QUY DỊNH VỀ DỊCH VỤ SAO LƯU
Giải thích: Các dịch vụ sao lưu hay còn gọi là các dịch vụ backup do chúng tôi cung cấp nhằm mục đích phục vụ lưu trữ dữ liệu từ khách hàng. Chúng tôi cung cấp không gian lưu trữ và bạn thuê không gian lưu trữ này để sao lưu dữ liệu của mình.

7.1 Phạm vi áp dụng toàn bộ cho các dịch vụ liên quan đến sao lưu do chúng tôi cung cấp.

7.2 Với Bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào khác mà bạn lưu trữ trên không gian lưu trữ, Dịch vụ sao lưu của chúng tôi hoàn toàn được thực hiện theo những thao tác/ hành vi của bạn. Chúng tôi chỉ xử lý về mặt hệ thống, không can thiệp dữ liệu của bạn.

7.3 Chúng tôi sẽ lưu trữ bất kỳ dữ liệu hoặc bất kỳ thông tin khác mà bạn sao lưu, tất cả dữ liệu đều được lưu trữ trên các máy chủ tại trung tâm dữ liệu do chúng tôi quy định. Khi sử dụng dịch vụ sao lưu của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn đang thuê không gian lưu trữ và tất cả dữ liệu mà bạn sao lưu sẽ được di chuyển sang không gian lưu trữ tại các máy chủ tại trung tâm dữ liệu do chúng tôi quy định.

7.4 Bạn phải hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không can thiệp, quản lý bất kỳ dữ liệu nào của bạn được lưu trữ trên máy chủ dịch vụ sao lưu. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến tính vẹn toàn dữ liệu hoặc phát sinh lỗi, mất hoặc thiếu dữ liệu mà bạn sao lưu.

7.5 Đối với dịch vụ bạn có tài khoản quản lý : Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của mình. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng nào mà bạn cho rằng đã/ đang/ có bất kỳ truy cập trái phép vào tài khoản của bạn (do bạn quên thoát ra từ trình duyệt sau khi sử dụng, truy cập vào bằng trình duyệt từ các thiết bị khác mà không thoát ra sau sử dụng, cookie, …)

7.6 Nội dung Lưu Trữ : Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, ảnh, đồ họa, video hoặc các tài liệu khác mà bạn chọn sao lưu bằng dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng dịch vụ sao lưu của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ hoặc xóa mọi dữ liệu đã sao lưu nếu chúng tôi biết bất kỳ nội dung nào có (hoặc có thể) vi phạm pháp luật Việt Nam, vi phạm bản quyền hoặc vi phạm bất kỳ Luật/ Quy định nào khác mà chúng tôi phải tuân theo cho cơ quan chức năng nếu có yêu cầu.

7.7 Bạn đồng ý rằng Internet hoặc các hệ thống, máy chủ và thiết bị mà dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi cung cấp cho bạn đôi khi có thể không hoạt động đầy đủ hoặc một phần vì những yếu tố như: Hư hỏng thiết bị đột xuất, bảo trì (cho dù khẩn cấp, theo lịch hoặc bằng cách khác), nâng cấp phần cứng hoặc phần mềm, sự cố kết nối viễn thông hoặc các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ những vấn đề như vậy xảy ra đối với chúng tôi.

7.8 Bạn đồng ý rằng không phải chúng tôi hay bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi có trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại về mất mát dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác, … ngay cả khi chúng tôi được thông báo về khả năng các thiệt hại như vậy phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng bất kỳ dịch vụ sao lưu dữ liệu nào của chúng tôi. Chúng tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ truy cập trái phép nào vào tài khoản của bạn hoặc thay đổi dữ liệu mà bạn đã sao lưu bằng dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi.

7.9 Về trách nhiệm giới hạn, bạn thừa nhận rằng dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi có khả năng xảy ra lỗi, thiếu sót, chậm trễ kỹ thuật, bảo trì phần cứng, nâng cấp phần mềm, không cung cấp dịch vụ hoặc thay thế thông tin của bạn. Trong trường hợp này, bạn đặc biệt đồng ý rằng không buộc chúng tôi chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp lý đối với các trường hợp sao lưu hoặc phục hồi thất bại vì không đảm bảo thao tác không phát sinh những sơ xuất, bất cẩn, dữ liệu bị chép đè, dữ liệu sao lưu đã bị hỏng, lỗi … Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ phát sinh lỗi hoặc mất thông tin, mất dữ liệu sau khi phục hồi hoặc bị chép đè.

ĐIỀU 8: CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN và TRUY THU

8.1 Chính sách hoàn tiền:

Đối với các loại dịch vụ được liệt kê sau đây, P.A Việt Nam cam kết hoàn tiền trong vòng 30 (ba mươi) ngày tính từ thời điểm đăng ký dịch vụ hoàn tất. Cụ thể:

Lưu ý: Các loại dịch vụ không được liệt kê tại bảng trên sẽ không áp dụng Chính sách hoàn tiền.

Số tiền hoàn lại được tính như sau:

Tiền hoàn lại = Tổng tiền đã nộp - [Thời gian đã sử dụng <,= 30 ngày + Phí dịch vụ khác + Phí xử lý thuế + Phí chuyển khoản]

STT
Loại dịch vụ
Thời gian sử dụng
Dưới 09 ngày
Từ 10 đến 30 ngày
Trên 30 ngày
1
Host Pro(chất Lượng Cao),Wordpress Pro(chất lượng cao)
Hoàn 100%, không tính chi phí sử dụng trong vòng 09 ngày
Chỉ phải trả phí theo đúng số ngày đã sử dụng
Không áp dụng chính sách hoàn tiền
2
Email Server
3
EAP - Chống spam
4
Cloud Server Pro
5
SSL - Chứng chỉ bảo mật
6
Superhost
7
Web1Price


- Thời gian đã sử dụng:
   + Thời gian đã sử dụng: <= 9 ngày quý khách không bị tính khoản phí này.
   + 9 ngày < Thời gian đã sử dụng <= 30 ngày: quý khách chỉ phải trả phí đúng với số ngày đã sử dụng.
   + Thời gian đã sử dụng: > 30 ngày; chính sách hoàn tiền này hết hiệu lực, dịch vụ sẽ được chuyển sang chính sách hoàn tiền theo các Điều khoản và điều kiện của của thỏa thuận SLA (nếu có).
   + Phí dịch vụ khác: Tên miền hoặc SSL cao cấp được khuyến mãi kèm theo (nếu dịch vụ đã được kích hoạt).

- Phí xử lý thuế: chi phí liên quan hóa đơn đã xuất (nếu có).

- Phí chuyển khoản: phí chuyển khoản trả lại mà ngân hàng thu.

8.2 Chính sách truy thu:

Trong quá trình đăng ký, gia hạn và sử dụng dịch vụ tại Bên B. Nếu Bên A sử dụng các lỗ hổng bảo mật hoặc lỗi hệ thống hay bất kỳ lỗi nào khác của Bên B để đăng ký và gia hạn mà không thanh toán, hoặc sử dụng dịch vụ vượt quá quy định của gói dịch vụ mà Bên B đã mua thì Bên B có quyền truy thu theo biểu giá dịch vụ tại thời điểm đó. Bên A phải có trách nhiệm thanh toán và chịu trách nhiệm mọi thiệt hại do bên A gây ra.

ĐIỀU 9: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ SSL

Giải thích thông tin ngày hết hạn trên hệ thống:

Expire Cert: Là ngày hết hạn thực sự của 1 chứng chỉ trên hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ SSL.

Expire Order: Là ngày hết hạn của chứng chỉ trên hệ thống quản lý của bên B.

9.1 Chứng chỉ SSL chỉ có thời gian hiệu lực trong vòng 01 năm hoặc tối đa 13 tháng vì các nhà cung cấp SSL chỉ cho phép đăng ký/gia hạn tối đa 01 năm.

9.2 Chứng chỉ SSL chỉ được phép gia hạn khi ngày hết hạn của chứng chỉ(Expired Cert) còn ít hơn 30 ngày, việc này để đảm bảo chứng chỉ mới không vượt quá 13 tháng theo quy định của nhà cung cấp.

9.3 Vì một số nguyên nhân khách quan mà ngày hết hạn thực của chứng chỉ(Expired Cert) có thể sẽ khác với ngày hết hạn trên hệ thống((Expired Order). Trong trường hợp này, Bên A cần thông báo lại ngay cho bên B để được kiểm tra, điều chỉnh nếu có sự khác biệt. Bên B hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm nếu như sự khác biệt trên gây ảnh hưởng đến hoạt động của bên A.

9.4 Đối với các chứng chỉ đăng ký nhiều năm, ngày hết hạn chính xác của chứng chỉ chính là thông số Expire Cert, truy cập vào https://htvietnam.vn để kiểm tra.

9.5 Các trường hợp đăng ký/gia hạn SSL nhiều năm, Bên A cần chủ động theo dõi ngày hết hạn của chứng chỉ(Expired Cert) hàng năm và cung cấp các thông tin cần thiết cho bên B, bên B sẽ tiến hành thủ tục cấp lại chứng chỉ mới nếu ngày hết hạn của chứng chỉ trên hệ thống của bên B(Expired Order) tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn hạn nhưng không ít hơn 06 tháng.

9.6 Bên B sẽ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp Bên A đăng ký chứng chỉ SSL nhiều năm, nhưng hàng năm Bên A quên hoặc không cung cấp các thông tin cần thiết cho bên B, để bên B có thể thực hiện thủ tục cấp lại chứng chỉ mới.

9.7 Chỉ hỗ trợ hoàn phí trong vòng 09 ngày kể từ ngày đăng ký dịch vụ.

9.8 Các chứng chỉ đăng ký nhiều năm sẽ không được phép hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào ngoại trừ điều 9.7 .

ĐIỀU 10: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ EMAIL MARKETING

10.1 Tổng quan

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ Email Marketing này (“Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là Công ty CP TT&CN HT Việt Nam (Gọi tắt là HT Việt Nam) và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Quý khách sử dụng dịch vụ này. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng dịch vụ Email Marketing và đại diện toàn bộ thỏa thuận giữa Quý khách và Công ty CP TT&CN HT Việt Nam về vấn đề này.

Khi Quý khách chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này có nghĩa là Quý khách đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Thỏa thuận sử dụng, được kết hợp ở đây bằng tham chiếu này và trong bất cứ thỏa thuận hoặc chính sách nào khác được bao gồm rõ ràng trong tài liệu này.

10.2 Chính sách chống thư rác

Chúng tôi không đồng ý và không chấp nhận việc lạm dụng dịch vụ và sử dụng để gửi mail rác, tức là những email không được sự đồng ý của người nhận. Chúng tôi tôn trọng các quy định về chống thư rác do Chính phủ cũng như các tổ chức quốc tế ban hành và yêu cầu Quý khách tuân thủ chặt chẽ các quy định này.

Quý khách phải thực hiện theo các hướng dẫn về nội dung email cũng như các giới hạn về việc gửi email. Tất cả nội dung email gửi đi phải đảm bảo không vi phạm các quy định của Pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Cụ thể như sau:

 • Các email của Quý khách gửi đi đều phải tồn tại và phải được chấp nhận cho phép của người liên lạc thì Quý khách mới được phép gửi đi. Nếu Quý khách không có văn bản chứng minh rằng danh sách email mà Quý khách gửi đi thì đã được chấp thuận từ họ thì trong mỗi chiến dịch Quý khách không được gửi đến những email mà họ chưa chấp nhận.
 • Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng danh sách email được mua, thuê, thu được hoặc của một bên thứ ba. Quý khách không được gửi email đến các nhóm thông tin, bảng tin nhắn, danh sách phân phối hoặc địa chỉ email không mong muốn hoặc đến bất kỳ người nhận nào không chấp nhận, hủy đăng ký hoặc phản đối nhận những email này từ Quý khách.
 • Trong phạm vi dịch vụ bao gồm các tính năng cho phép Quý khách yêu cầu người nhận xác nhận rằng Quý khách đã được người nhận cho phép gửi tin nhắn đến người nhận đó (giả sử việc sử dụng đó được pháp luật cho phép áp dụng cho Quý khách), và người nhận đó không phản hồi hoặc không trả lời xác nhận với yêu cầu đó, thì Quý khách phải đồng ý rằng sẽ không gửi tin nhắn cho người nhận đó.

10.3 Sử dụng nội dung gửi thư phù hợp

Trong mọi chiến dịch mà Quý khách tạo ra khi gửi email, thì tiêu đề và nội dung của email được gửi đi không chứa bất kỳ nội dung lừa đảo hoặc gây hiểu lầm về vấn đề tổng thể của thông điệp email.

Mỗi tin nhắn được gửi bằng cách sử dụng dịch vụ phải có một liên kết để người nhận được quyền “từ chối nhận mail” (unsubscribe) nếu không muốn nhận thêm bất kỳ email nào từ Quý khách. Các địa chỉ email gửi đi và trả về là hợp pháp. Không sử dụng địa chỉ email không cụ thể chung chung, ví dụ như sales@domain.com, marketing@domain.com,...

HT Việt Nam cung cấp cho Quý khách công cụ kiểm tra nội dung SPAM của một email trước khi gửi. Khi gửi một chiến dịch yêu cầu nội dung email có điểm SPAM nhỏ hơn 2. Các email có điểm SPAM lớn hơn 2 sẽ bị hệ thống giữ lại và không thể gửi ra bên ngoài.

10.4 Khóa tài khoản

Sẽ thực hiện khoá tài khoản, từ chối cung cấp dịch vụ nếu tài khoản của Quý khách trong các trường hợp sau:

 • Tỉ lệ email lỗi cao trên 5% và không có dấu hiệu khắc phục.
 • Quý khách mắc lỗi này nhiều lần và không có dấu hiệu cải thiện hiệu quả của danh sách email.
 • Vi phạm về chính sách chống thư rác của chúng tôi.
 • Vi phạm về chính sách nội dung của chúng tôi.

10.5 Mở lại tài khoản

Để mở lại tài khoản Quý khách vui lòng liên lạc với bộ phận hỗ trợ của HT Việt Nam, chúng tôi sẽ kiểm tra trường hợp của Quý khách và thông báo lại cho Quý khách chậm nhất trong 24h.

ĐIỀU 11: THỎA THUẬN MỨC DỊCH VỤ EMAIL SERVER(SLA)

Cam kết chất lượng dịch vụ (Service Level Agreement - SLA) chúng tôi đảm bảo thời gian hoạt động hàng tháng của dịch vụ như sau:

Dịch vụ
Cam kết Uptime
Downtime tối đa ( phút)
Email Server
99,9%
43 phút

Thời gian hoạt động hàng tháng của dịch vụ được tính bằng công thức:

43200 - Số phút bị gián đoạn
X 100
43200

Nếu thời gian hoạt động hàng tháng của dịch vụ nhỏ hơn mức Cam kết Uptime, chúng tôi bồi thường theo giá trị dịch vụ của tháng đó. Tỉ lệ bồi thường được quy định như sau:

Thời gian hoạt động (Uptime)
Tỉ lệ bồi thường
Từ 99% đến Nhỏ hơn mức cam kết của loại dịch vụ
20%
Từ 90% đến 98,99%
40%
Thấp hơn 90%
100%

Khi thỏa điều kiện bồi thường, số tiền bồi thường sẽ chỉ được tính cộng thêm vào thời gian sử dụng dịch vụ của quý khách.

Giá trị bồi thường chỉ bao gồm giá trị dịch vụ trực tiếp không vượt quá giá trị hợp đồng và không bao gồm:

 •  Các khoản phí khởi tạo ban đầu.
 •  Các loại phí bản quyền (License) đi kèm với dịch vụ thuê theo tháng hay theo bất kỳ chu kỳ nào.

Thời gian hoạt động (Uptime)

Uptime là thời gian hệ thống trong trạng thái sẵn sàng hoạt động tương ứng với số phút trong mỗi tháng và trừ đi tỷ lệ phần trăm hệ thống trong trạng thái không sẵn sàng (ngược lại với uptime được gọi là downtime). Cam kết tính sẵn sàng sẽ không được tính nếu rơi vào các trường hợp loại trừ liệt kê trong văn bản này.

Thời gian bị gián đoạn (Downtime)

Thời gian gián đoạn được hiểu là tổng số phút mỗi tháng của những lần gián đoạn dịch vụ do sự cố kỹ thuật.

Trong điều kiện bình thường, thời gian gián đoạn không bao gồm kế hoạch nâng cấp, bảo trì mà đã được thông báo trước 24 giờ (mục thông báo bảo trì) kết hợp với Email hoặc tin nhắn, nếu có thể.

Trong điều kiện khẩn cấp, chúng tôi sẽ thông báo kế hoạch xử lý sự cố trước 60 phút kết hợp với Email hoặc tin nhắn hoặc điện thoại trực tiếp, nếu có thể.

Điều kiện loại trừ do trường hợp bất khả kháng:

Chúng tôi áp dụng những điều kiện loại trừ chung sau đây và các điều kiện riêng áp dụng cho từng loại dịch vụ. Nếu gián đoạn phát sinh do những nguyên nhân này sẽ không được tính vàoThời gian gián đoạn của dịch vụ.

Điều kiện loại trừ áp dụng chung cho tất cả dịch vụ:

 •  Đường truyền bị gián đoạn từ nhà cung cấp dịch vụ Internet của khách hàng (ISP) đến Data Center.
 •  Bất kỳ gián đoạn đường truyền không nằm trong phạm vi kiểm soát của HT Việt Nam. Quá tải do bị DDOS, DOS, bị tấn công có chủ đích vào bất kỳ thành phần nào của máy chủ.
 •  Các tai nạn do bị tác động của thiên tai, ngập nước.
 •  Bị tác động bởi bất kỳ thao tác trên Control Panel, thao tác cấu hình do khách hàng thực hiện hoặc do nhân viên thực hiện theo yêu cầu – trong quá trình hỗ trợ khách hàng.
 •  Sử dụng dịch vụ sai mục đích, sai với bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận sử dụng.
 •  Sử dụng dịch vụ vượt quá các thông số kỹ thuật quy định của từng dịch vụ.
 •  Dịch vụ hết hạn hoặc bị ảnh hưởng bởi quy trình gia hạn, nâng cấp, chuyển đổi gói dịch vụ.
 •  Dịch vụ dùng thử (nếu có) hoặc đang được mở tạm, nâng tạm thông số tài nguyên.
 •  Bất kỳ truy cập nào được cho là gián đoạn mà nguyên nhân lỗi xuất phát từ máy tính, thiết bị hoặc từ trình duyệt web, thiết bị di động.
 •  Lỗi phát sinh từ phần mềm, công nghệ của bên thứ ba.
 •  Các trường hợp gây ra bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của HT Việt Nam như: Sự cố về đường truyền hoặc hư hỏng thiết bị tại Trung tâm dữ liệu do nhà cung cấp thứ ba điều hành (tức tại Data Center, nơi đặt máy chủ dịch vụ), hỏa hoạn, khủng bố, cấm vận, chiến tranh, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, sự cố mạng quốc gia.
 •  Các điều kiện bất khả kháng đã được đề cập trong hợp đồng.

Điều kiện loại trừ dịch vụ Email Server:

 •  Gởi và nhận Email được thông qua WebMail.
 •  Email gởi đi không đến đích do IP máy chủ tạm thời bị từ chối bởi hệ thống tiếp nhận hoặc bị hệ thống tiếp nhận nhận diện là Spam.
 •  Không nhận được email do máy chủ nhận diện thư đến là Spam.
 •  Tên miền của khách hàng hoặc liên kết chứa trong nội dung email hoặc liên kết trong nội dung của email trỏ về IP đang nằm trong danh sách đen của một trong các tổ chức chống Spam và Phishing.
 •  Hệ thống nội bộ của khách hàng bị nhiễm virus, mã độc tự động phát tán email rác làm nghẽn hệ thống.
 •  Mail bị chặn hay lọc từ các phần mềm chống virus, bộ lọc của bên thứ ba không nằm trong phạm vi kiểm soát của HT Việt Nam.
 •  Ip từ hệ thống của khách hàng bị phần mềm email hay tường lửa chặn vì vi phạm điều lệ bảo mật.

Để có thể bồi thường thời gian sử dụng dịch vụ quý khách cần đảm bảo các yếu tố sau:

 • Gửi thông báo yêu cầu bồi thường cho chúng tôi qua kênh https://htvietnam.vn trong vòng 5 ngày kể từ thời gian bị gián đoạn dịch vụ.
 • Tất cả các thông báo yêu cầu bồi thường phải đính kèm mã ticket liên quan đến sự cố kỹ thuật gây gián đoạn dịch vụ.
 • Tài khoản của quý khách không vi phạm các chính sách bảo mật và quy định sử dụng của P.A Việt Nam.

ĐIỀU 12: QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG GIA HẠN TỰ ĐỘNG(AUTO RENEW)

12.1 Khi sử dụng chức năng này Khách hàng đồng ý ủy quyền cho HT Việt Nam được thay mặt khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến tự động cho việc gia hạn các dịch vụ tại HT Việt Nam.

12.2 Trong quá trình đăng ký, gia hạn và sử dụng dịch vụ tại Bên B. Nếu Bên A sử dụng các lỗ hổng bảo mật hoặc lỗi hệ thống hay bất kỳ lỗi nào khác của Bên B để đăng ký và gia hạn mà không thanh toán, hoặc sử dụng dịch vụ vượt quá quy định của gói dịch vụ mà Bên B đã mua thì Bên B có quyền truy thu theo biểu giá dịch vụ tại thời điểm đó. Bên A phải có trách nhiệm thanh toán và chịu trách nhiệm mọi thiệt hại do bên A gây ra.

12.3 Các dịch vụ được gia hạn tự động sẽ do Khách hàng chỉ định theo dịch vụ cụ thể, HT Việt nam chỉ thực hiện gia hạn tự động khi có sự đồng ý của Khách hàng.

12.4 Để xác nhận kích hoạt chức năng gia hạn tự động cho dịch vụ cụ thể, Khách hàng cần phải kiểm tra email và click xác nhận để hệ thống ghi nhận.

12.5 Giá trị dịch vụ thực hiện gia hạn tự động sẽ không cố định mà phụ thuộc vào giá dịch vụ tại thời điểm thực hiện việc gia hạn.

12.6 Thời gian thực hiện gia hạn tự động sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian lớn hơn 30 ngày và sau 30 ngày tính từ ngày hết hạn của dịch vụ.

12.7 Để hủy chức năng gia hạn tự động Khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản của mình tại https://support.pavietnam.vn và thực hiện hủy trước khi việc gia hạn được thực hiện.

12.8 HT Việt Nam sẽ không hoàn lại tiền nếu như Khách hàng thực hiện hủy chức năng sau khi hệ thống đã thực hiện gia hạn tự động thành công.

12.9 Khách hàng cần phải đảm bảo đủ số dư và Thẻ/Ví điện tử luôn trong tình trạng hoạt động để có thể thực hiện chức năng gia hạn tự động. Trong trường hợp Thẻ/Ví điện tử bị khóa, không đủ số dư… dẫn đến việc gia hạn tự động không thành công, gây ảnh hưởng đến hoạt động của Khách hàng, HT Việt Nam sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

ĐIỀU 13: QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Quy định về bảo mật thông tin: Click để xem tại đây

ĐIỀU 14: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ WEB HOSTING

Quy định về sử dụng dịch vụ Web Hosting: Click để xem tại đây

ĐIỀU 15: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ EMAIL SERVER

Quy định về sử dụng dịch vụ Email Server: Click để xem tại đây

 


Bạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Chúng tôi

Gọi lại cho bạn

Yêu cầu gọi lại