Hosting linuxSTARTUP 01

45,000 đ
Đăng ký

SSD NVME: 1.000 MB

Băng thông: 35GB

Địa chỉ Email: Unlimited

Tài khoản FTP: Unlimited

Database SQL: 3

Addon Domain: 1 domain

SSL: Free

Control Panel: Cyber/Direct

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

STARTUP 02

70,000 đ
Đăng ký

SSD NVME: 2.000 MB

Băng thông: Unlimited

Địa chỉ Email: Unlimited

Tài khoản FTP: Unlimited

Database SQL: 3

Addon Domain: 1 domain

SSL: Free

Control Panel: Cyber/Direct

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

STARTUP 03

100,000 đ
Đăng ký

SSD NVME: 2.500 MB

Băng thông: Unlimited

Địa chỉ Email: Unlimited

Tài khoản FTP: Unlimited

Database SQL: 5

Addon Domain: 2 domain

SSL: Free

Control Panel: Cyber/Direct

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

BUSINESS 01

125,000 đ
Đăng ký

SSD NVME: 3.800 MB

Băng thông: Unlimited

Địa chỉ Email: Unlimited

Tài khoản FTP: Unlimited

Database SQL: 9

Addon Domain: 3 domain

SSL: Free

Control Panel: Cyber/Direct

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

BUSINESS 02

195,000 đ
Đăng ký

SSD NVME: 6.000 MB

Băng thông: Unlimited

Địa chỉ Email: Unlimited

Tài khoản FTP: Unlimited

Database SQL: 15

Addon Domain: 4 domain

SSL: Free

Control Panel: Cyber/Direct

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

BUSINESS 03

295,000 đ
Đăng ký

SSD NVME: 7.500 MB

Băng thông: Unlimited

Địa chỉ Email: Unlimited

Tài khoản FTP: Unlimited

Database SQL: 20

Addon Domain: 6 domain

SSL: Free

Control Panel: Cyber/Direct

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

PROFESSIONAL 01

650,000 đ
Đăng ký

SSD NVME: 40.000 MB

Băng thông: Unlimited

Địa chỉ Email: Unlimited

Tài khoản FTP: Unlimited

Database SQL: 90

Addon Domain: 30 domain

SSL: Free

Control Panel: Cyber/Direct

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

PROFESSIONAL 02

850,000 đ
Đăng ký

SSD NVME: 50.000 MB

Băng thông: Unlimited

Địa chỉ Email: Unlimited

Tài khoản FTP: Unlimited

Database SQL: 110

Addon Domain: 40 domain

SSL: Free

Control Panel: Cyber/Direct

Thanh toán tối thiểu 12 thángBạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Gọi lại cho bạn

Connect

Bạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Gọi lại cho bạn

HT Viet Nam