Bảng giá tên miềnNO. Tên miền Việt Nam Đăng ký mới Phí gia hạn
1 .vn 550,000 750,000 450,000
2 .com.vn 450,000 650,000 350,000
3 .net.vn 450,000 650,000 350,000
4 .biz.vn 450,000 650,000 350,000
5 .edu.vn 300,000 500,000 250,000
6 .pro.vn 300,000 500,000 250,000
7 .info.vn 300,000 500,000 250,000
8 .health.vn 300,000 500,000 250,000
9 .org.vn 470,000 250,000
10 .gov.vn 470,000 250,000
11 .int.vn 470,000 250,000
12 .ac.vn 470,000 250,000
13 .com 250,000 350,000 350,000
14 .net 250,000 350,000 350,000
15 .org 350,000 350,000
16 .info 510,000 510,000
17 .net 250,000 250,000
18 .xyz 350,000 350,000
19 .asia 350,000 350,000
20 .site 650,000 600,000
21 .online 650,000 650,000
22 .click 300,000 300,000
23 .store 1,300,000 1,300,000
24 .us 250,000 250,000
25 .co.uk 305,000 305,000
26 .biz 450,000 450,000
27 .bz 790,000 800,000

Bạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Chúng tôi

Gọi lại cho bạn

Yêu cầu gọi lại