Máy chủ ảo - VPS


HOSTING LINUX HOSTING WINDOWN HOSTING WORDPRESS

VPS 501

310,000đ

CPU: 2 Core

Ổ cứng: 50G + 20G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 2G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 502

480,000đ

CPU: 3 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 3G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 503

1,100,000đ

CPU: 4 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 4G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 504

1,300,000đ

CPU: 5 Core

Ổ cứng: 50G + 20G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 5G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 505

1,700,000đ

CPU: 6 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 6G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 506

3,700,000đ

CPU: 8 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 16

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 507

7,500,000đ

CPU: 16 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 32G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 508

15,000,000đ

CPU: 15 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 64G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS101

370,000đ

CPU: 2 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 2G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS102

530,000đ

CPU: 3 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 150 MB/s

RAM: 3G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS103

1,250,000đ

CPU: 4 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 4G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 104

1,400,000đ

CPU: 5 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 5G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 105

1,700,000đ

CPU: 6 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 6G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 106

3,900,000đ

CPU: 8 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 16G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 107

5,100,000đ

CPU: 16 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 24G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 108

7,100,000đ

CPU: 24 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 32G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 201

630,000đ

CPU: 2 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 2G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 202

800,000đ

CPU: 3 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 3G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 203

1,500,000đ

CPU: 4 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 4G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 204

1,720,000đ

CPU: 5 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 5G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 205

2,050,000đ

CPU: 6 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 6G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 206

4,050,000đ

CPU: 8 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 16G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 207

7,000,000đ

CPU: 10 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 24G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 208

10,000,000đ

CPU: 12 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 32G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 301

930,000đ

CPU: 2 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 2G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 302

1,100,000đ

CPU: 3 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 3G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 303

1,800,000đ

CPU: 4 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 4G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 304

2,020,000đ

CPU: 5 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 5G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 305

2,350,000đ

CPU: 6 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 6G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 306

4,350,000đ

CPU: 8 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 8G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 307

8,100,000đ

CPU: 16 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 32G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 308

16,000,000đ

CPU: 24 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 64G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 701

1,730,000đ

CPU: 2 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 2G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 702

1,900,000đ

CPU: 3 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 3G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 703

2,600,000đ

CPU: 4 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 4G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 704

2,820,000đ

CPU: 5 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 5G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 705

3,150,000đ

CPU: 6 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 6G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 706

5,150,000đ

CPU: 8 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 16G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 707

8,800,000đ

CPU: 16 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 32G

Xem nhiều hơn Thu gọn

VPS 708

16,300,000đ

CPU: 24 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 64G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 501

510,000đ

CPU: 2 Core

Ổ cứng: 50G + 20G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 2G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 502

510,000đ

CPU: 3 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 3G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 503

1,500,000đ

CPU: 4 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 4G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 504

1,800,000đ

CPU: 5 Core

Ổ cứng: 50G + 20G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 5G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 505

2,500,000đ

CPU: 6 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 6G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 506

3,700,000đ

CPU: 8 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 16

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 507

7,500,000đ

CPU: 16 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 32G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 508

15,000,000đ

CPU: 15 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 64G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 108

7,100,000đ

CPU: 24 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 32G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 107

5,100,000đ

CPU: 16 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 24G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 106

3,900,000đ

CPU: 8 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 16G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 105

1,700,000đ

CPU: 6 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 6G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 104

1,400,000đ

CPU: 5 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 5G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS101

370,000đ

CPU: 2 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 2G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS102

530,000đ

CPU: 3 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 150 MB/s

RAM: 3G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS103

1,250,000đ

CPU: 4 Core

Ổ cứng: 100G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 4G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 201

630,000đ

CPU: 2 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 2G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 202

800,000đ

CPU: 3 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 3G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 203

1,500,000đ

CPU: 4 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 4G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 204

1,720,000đ

CPU: 5 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 5G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 205

2,050,000đ

CPU: 6 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 6G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 206

4,050,000đ

CPU: 8 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 16G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 207

7,000,000đ

CPU: 10 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 24G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 208

10,000,000đ

CPU: 12 Core

Ổ cứng: 200G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 32G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 301

930,000đ

CPU: 2 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 2G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 302

1,100,000đ

CPU: 3 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 3G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 303

1,800,000đ

CPU: 4 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 4G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 304

2,020,000đ

CPU: 5 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 5G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 305

2,350,000đ

CPU: 6 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 6G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 306

4,350,000đ

CPU: 8 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 8G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 307

8,100,000đ

CPU: 16 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 32G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 308

16,000,000đ

CPU: 24 Core

Ổ cứng: 300G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 64G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 701

1,730,000đ

CPU: 2 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 2G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 702

1,900,000đ

CPU: 3 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 3G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 703

2,600,000đ

CPU: 4 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 4G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 704

2,820,000đ

CPU: 5 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 5G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 705

3,150,000đ

CPU: 6 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 6G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 706

5,150,000đ

CPU: 8 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 16G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 707

8,800,000đ

CPU: 16 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 32G

Xem nhiều hơn Thu gọn

W-VPS 708

16,300,000đ

CPU: 24 Core

Ổ cứng: 750G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 64G

Xem nhiều hơn Thu gọn

DỊCH VỤ BỔ XUNG

Dịch vụ bổ sung khi mua hosting

Mua càng nhiều giá càng rẻ!!!

Dịch vụ mua thêm dung lượng
Dung lượng lưu trữ 5GB 50.000đ
Dung lượng lưu trữ 10GB + 2GB 100.000đ
Dung lượng lưu trữ 20GB + 5GB 200.000đ
Dung lượng lưu trữ 100GB + 50GB 400.000đ
Dung lượng lưu trữ 500GB + 100GB 1.500.000đ
Các dịch vụ nâng cấp khác
Thêm 1 domain 50.000đ
Thêm 1 tài khoản FPT 20.000đ
Thêm 1 tài khoản Database

20.000đBạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Chúng tôi

Gọi lại cho bạn

Yêu cầu gọi lại